صفحه شخصی حسن قلعه نویی

In Case of Emergency اگر در موقعیت و حالتی اورژانسی قرار داشته باشید ، این برنامه روشی آسان برای ذخیره اطلاعاتی در تلفن همراه است که دکترهای معالج یا نجات دهندگان به آن نیاز دارند .علاوه بر ویژگی فوق برنامه به شما اجازه می دهد تا لیست اشخاص نزدیک به خودتان را ایجاد کرده تا در صورت نیاز به تماس با ...
بـرای اینکـه گذرواژه هـای ذخیره شـده در فایرفاکـس را مشـاهده کنیـد، بـه فهرسـت Toolsبرویـد و گزینـه Optionsرا انتخـاب کنیـد. در پنجره ظاهرشـده، روی گزینـه Securityکلیـک کـرده و در ادامـه روی دکمـه Save Loginsکلیـک کنیـد. در صفحـه ظاهرشـده بـا کلیـک روی دکمـه ،Show Passwordsگذرواژه هایــی را کــه بــرای حســاب های مختلــف تعییـن کرده ایـد، مشـاهده خواهیـد کـرد.