صفحه شخصی حسن قلعه نویی

بـرای اینکـه گذرواژه هـای ذخیره شـده در فایرفاکـس را مشـاهده کنیـد، بـه فهرسـت Toolsبرویـد و گزینـه Optionsرا انتخـاب کنیـد. در پنجره ظاهرشـده، روی گزینـه Securityکلیـک کـرده و در ادامـه روی دکمـه Save Loginsکلیـک کنیـد. در صفحـه ظاهرشـده بـا کلیـک روی دکمـه ،Show Passwordsگذرواژه هایــی را کــه بــرای حســاب های مختلــف تعییـن کرده ایـد، مشـاهده خواهیـد کـرد.