درد اینجاست که درد را به کسی نمی شود حالی کرد(م.دولت آبادی)

آیین نامه ها

 

قانون کار

آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی

حقوق ومزایای کارگران دائمی وموقت سال 1392

بخش نامه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی فروردین 1391

تصویب نامه ممنوعیت عقد قرارداد با شرکت های خدماتی15-05-91

آیین نامه اسخدامی اعضاء هیات علمی آخرین تغییر 19-05-92

آیین نامه مربوط به ایثارگران عزیز

قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری


 

 آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه – آخرین تغییر 19-05-92

منظور از عضو در این ایین نامه
پایه-ترفیع پایه-ارتقاء رتبه
استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی 
جذب ، استخدام و تبديل وضعيت‬ ‫به پیمانی ورسمی
نظام پرداخت حقوق و مزايا
مبلغ هر ساعت اضافه کار
مرخصي و شرایط ذخیره آن برای سال بعد

 

پاسخ دهید

*