درد اینجاست که درد را به کسی نمی شود حالی کرد(م.دولت آبادی)

داستان کوتاه

پاسخ دهید

*